Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde

Cím: 3434 Mályi, Móra Ferenc u. 26.
Tel/Fax: +3670/418-08-78, 46/529-051
E-mail:ovoda@malyi.hu
 
Intézményvezető: Faragó Lászlóné
Fenntartó: Mályi Község Önkormányzat
                3434 Mályi, Széchenyi u. 4.

Óvodai beiratkozás 2017/2018 nevelési évre

 

Kedves Szülők!

 

 A 2017/2018-os tanévre az óvodai beiratkozás időpontja:

2017. május 2-4-ig, 8.00. - 16.00. -ig

2017. május 5– én, 8.00 – 15.00. -ig

 

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

 - gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- szülő, illetve (amennyiben van) gyermekének személyi azonosítója (személyi igazolvány),

 - szülő és gyermekének lakcímét igazoló dokumentum,

 - gyermek TAJ kártyája,

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,

 - elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogának igazolása (közös felügyeleti jog esetén a másik fél beleegyező nyilatkozatát kell csatolni).

Kérem, hogy a beiratkozáskor gyermeküket is hozzák magukkal!

Beiratkozáskor minden esetben lakhelyükhöz tartozó körzetes óvodát keressék fel először! Az ott kapott kikérővel kérhetik másik óvodában is gyermekük felvételét.

Beiratkozás helyszíne:

Mályi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde

3434 Mályi, Móra Ferenc u. 26.

 

 Várjuk Önöket szeretettel!

 

Faragó Lászlóné – Intézményvezető

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt az általa vezetett intézmény vonatkozásában, az  indítható csoportok számának ismeretében. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdése szerinti bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: az Oktatási Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa megjelölt Oktatási bizottsági tag), az óvodai munkaközösség vezetők, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője, vagy az általa kijelölt köztisztviselő. 

A tankötelezettség fogalma szorosan értelmezve az iskolához kapcsolódik, de mivel óvodai nevelésben is kötelező részt venni egy bizonyos életkortól, érdemes az óvodai nevelés kezdetét is e téma keretében tárgyalni.

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges időt is.

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

 

Faragó Lászlóné

Intézményvezető

 

 
 
 
 

Nyitva tartás

• Az óvodában reggel 7.00-től 17.00-ig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

• Ügyeletet biztosítunk 6.00-tól 7.00-ig , a dajka nénik felügyelik, a gyülekezés a kijelölt csoportszobában történik.

• Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játékos fejlesztések keretében folyik, ezért legkésőbb 8 óráig várjuk a gyerekeket.


• Amennyiben a szülő az óvodába 17.00 – ig valami oknál fogva nem érkezik meg,  telefonon jelezze az óvodának. Az egyik óvodapedagógus a szülő megérkezéséig a gyermekkel marad.


• A szülők reggel 8.00-ig hozzák be gyermekeiket az óvodába. 8.00 –kor az ajtókat biztonsági okok miatt bezárjuk, ezután csak csengetéssel lehet bejutni az épületbe.


• A gyermekek hazavitele történhet ebéd után 12.30-tól 13.00- ig, az ajtó nyitása 12.30-kor. Délután 15.00-tól -17.00 –ig, utána nem tartózkodhat gyermek az óvodában.


• A gyermeket az óvodából bármely családtag hazaviheti. Családtagon kívül más személynek és iskolás gyermeknek csak írásbeli nyilatkozat ellenében adhatjuk ki.

 

Elérhetőség

Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

3434 Mályi, Móra Ferenc u. 26.

Tel: 30/418-08-78
Fax: +3646/529-059